Xuất bản thông tin

null Tổng hợp phiếu khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng hợp phiếu khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Tân Hồng

            Sáng ngày 12/10/2021, Phòng Tư pháp chủ trì mời các đơn vị có liên quan gồm: Phòng Tài Nguyên và Môi trường; Công an Huyện và Thanh tra Huyện đến để tổng hợp phiếu khảo sát và thông qua dự thảo báo cáo kết quả điều tra, khảo sát thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn Huyện.

(Bà Đặng Ngọc Nam, Phó Trưởng phòng Tư pháp chủ trì cuộc họp cùng với các đơn vị có liên quan)

Qua tổng hợp các phiếu khảo sát, kết quả khảo sát được thể hiện trên phiếu khảo sát, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu khảo sát:  141 phiếu, trong đó: Phiếu số 1 dành cho cán bộ, công chức, viên chức là 78 phiếu; phiếu số 2 dành cho người dân và doanh nghiệp 63 phiếu.

 - Kết quả lấy phiếu:

+ Phiếu số 1: Tổng số 30 câu hỏi, trong đó mỗi lĩnh vực khảo sát là 10 câu trắc nghiệm.

. Số phiếu có câu trả lời đúng từ 15 câu đến 30 câu: 76 phiếu, đạt 97,4 %.

. Số phiếu có câu trả lời đúng dưới 15 câu: 02 phiếu, chiếm 2,6 %.

+ Phiếu số 2: tổng số 16 câu hỏi, trong đó: lĩnh vực đất đai 05 câu;  phòng cháy, chữa cháy 05 câu; phòng chống, tham nhũng 06 câu.

. Số phiếu có câu trả lời đúng từ 10 câu đến 16 câu: 55 phiếu, đạt 87,3%.

. Số phiếu có câu trả lời đúng dưới 10 câu: 08 phiếu, chiếm 12,7%.

Qua tổng hợp phiếu điều tra, khảo sát cho thấy tỷ lệ phiếu điều tra, khảo sát đạt kết quả cao so với những năm trước vì đa số đối tượng được khảo sát trả lời đúng cơ bản những quy định của pháp luật trên các lĩnh vực được khảo sát.

Thông qua đó, việc khảo sát tình hình thi hành pháp luật trên các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai; Phòng, chống tham nhũng; phòng cháy và chữa cháy đối với đội ngũ CB, CC, VC, người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện từng bước được nâng lên, nhằm hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Đặng Thị Trang