Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội họp quý III năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội họp quý III năm 2021

            Sáng ngày 22/10/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội họp đánh giá  công tác thực hiện trong quý III năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện/kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH Huyện chủ trì cuộc họp.

Trong 09 tháng đầu năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng để đảm bào vừa phòng chống dịch vừa thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Phòng giao dịch NHCSXH huyện chủ động ham mưu, giúp việc tốt cho Ban đại diện NHCSXH Huyện trong hoạt động; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT cấp trên, Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện. Từng thành viên Ban đại diện huyện đã chủ động phối hợp với Ban giảm nghèo, HĐT nhận ủy thác và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát theo chương trình Kiểm tra giám sát của BĐD huyện.

Tính đến ngày 30/09/2021, tình hình sử dụng vốn với tổng dư nợ đạt 315 tỷ124 triệu đồng, tăng 12 tỷ 281 triệu đồng so với năm 2020 và chiếm 99,33%/tổng dư nợ Phòng giao dịch đang quản lý. Trong 09 tháng đầu năm 2021, Phòng giao dịch phối hợp tốt với Hội nhận ủy thác cấp huyện, xã tăng cường công tác phân tích, xử lý thu nợ đến hạn, quá hạn, thu lãi, thu nợ khoanh, huy động tiết kiệm. Nợ xấu tuy có giãm so với năm 2020 nhưng so với mức bình quân chung của tỉnh thì tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh, lãi tồn đọng ở các Hội đoàn thể nhận ủy thác vẫn còn cao.

Nhiệm vụ quý IV năm 2021 đặt ra, đó là: Thành viên Ban đại diện HĐQT Huyện có kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn do mình quản lý; Triển khai thực hiện các chương trình tín dụng của NHCSXH trên địa bàn cấp xã đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách theo quy định; chỉ đạo Trưởng khóm, ấp phối hợp cùng NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn quản lý chặt chẽ vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; theo dõi, giúp đỡ người vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi ngân hàng đầy đủ, đúng hạn; tích cực tham gia xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ xấu; rà soát, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của NHCSXH tại địa bàn xã, thị trấn. Các Hội đoàn thể Huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 đối với Hội đoàn thể, Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tăng cường công tác đối chiếu nợ, kiểm tra sử dụng vốn vay, tham gia sinh hoạt tổ tiết kiệm và vay vốn theo kế hoạch. Phân công cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn xã tham gia họp bình xét cho vay, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh của hộ vay đảm bảo cho vay đúng đối tượng và hiệu quả, tham mưu tốt cho tổ đôn đốc thu nợ khó đòi cấp xã hoạt động thường xuyên liên tục và thực hiện các giải pháp thu nợ có hiệu quả.../.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng