Xuất bản thông tin

null Khảo sát xát định diện tích đất có rừng, có rừng nằm trong khu chức năng thuộc cửa khẩu quốc tế Dinh Bà

Chi tiết bài viết Tin tức

Khảo sát xát định diện tích đất có rừng, có rừng nằm trong khu chức năng thuộc cửa khẩu quốc tế Dinh Bà

            Sáng ngày 22/10/2021, ông Phạm Văn Hăng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959, Phòng Nông nghiệp&PTNT Huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Hồng, tiến hành xác định lại đất có rừng và không có rừng nằm trong khu chức năng thuộc cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng.

            Đoàn tiến hành xác định lại diện tích đất cụ thể nằm trong quy hoạch từng khu chức năng thuộc cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng được UBND Tỉnh phê duyệt tại công văn số 1.064 ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh.

Đồng thời khảo sát thực tế tạikhu vực đất quy hoạch để xác định lại diện tích đất có rừng và không có rừng, đồng thời Ban quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan báo cáo tham mưu UBND Tỉnh việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp với diện tích hợp lý đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch phát triển các khu chức năng khu cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và đảm bảo diện tích rừng phòng hộ biên giới phù hợp theo quy định tại khoản 3, điều 7 nghị định số 156/2018 ngày 16/11/2018 của Chính Phủ.

Thanh Tùng