Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên từ năm 2010 đến nay

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên từ năm 2010 đến nay

Chiều ngày 02/11/2021, Huyện uỷ Tân Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên từ năm 2010 đến nay. Ông Trần Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ông Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng chủ trì Hội nghị.

            Trong 10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên luôn được Đảng bộ huyện Tân Hồng quan tâm thực hiện. Huyện ủy đã triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy gắn với nâng cao năng lực hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đặc biệt, Huyện ủy đã đề ra các giải pháp đột phá, có hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Tiêu biểu, từ năm 2012 đến nay đã ban hành thông báo phân công cấp ủy, lãnh đạo trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể tham gia sinh hoạt và chỉ đạo toàn diện đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Chi bộ ấp, khóm, ngành thuộc đảng ủy cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt chi bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Ngoài ra, hàng năm, Đảng bộ huyện thực hiện tốt việc xây dựng, kiện toàn, sắp xếp các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp tình hình thực tế và đúng các quy định của Đảng.

Năm 2016, Đảng bộ huyện có 48 tổ chức cơ sở đảng qua sắp xếp tinh gọn, đến nay Đảng bộ huyện Tân Hồng còn 27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy giảm 21 tổ chức cơ sở đảng so năm 2016, gồm 20 Đảng bộ xã, thị trấn, Đảng bộ khối ngành, đảng bộ ngành, Đảng bộ trường học, 07 chi bộ cơ sở, có 179 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Về xây dựng đội ngũ đảng viên, từ năm 2010 đến năm 2020, toàn Đảng bộ huyện Tân Hồng đã phát triển 915 đảng viên, nâng tổng số hiện có 3.299 đảng viên chiếm tỷ lệ 4,37 % dân số. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm có từ 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại hội nghị này, ông Đinh Văn Năm, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy Tân Hồng trao Quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy phân công ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện kiêm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ đại hội Đảng khóa VII và những nhiệm kỳ tiếp theo Huyện ủy Tân Hồng tập trung công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, xây dựng chính quyền năng động, phục vụ nhân dân. Huyện Tận Hồng tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở đảng một cách đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ Đảng các cấp. Tổ chức cơ sở Đảng là hạt nhân chính trị, là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của đảng uỷ xã, thị trấn…Phát biểu kết luận hội nghị Ông Đinh Văn Năm, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy Tân Hồng nêu lên những nhiệm vụ trong thời gian tới cần tập trung thực hiện:

Thanh Tùng