THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ

Nội dung:

THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-UBND-HC  ngày  03 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

 

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

 

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở  kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu