LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nội dung:

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

A

THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG

Theo Quyết định số 887/QĐ-UBND-HC ngày  09 tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

 

 

LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - 2.001885

Tải về

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - 2.001884

Tải về

3

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - 2.001880

Tải về

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - 2.001786

Tải về

B

VĂN HÓA – THỂ THAO - DU LỊCH

Quyết định số 1041/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 10 năm 2023 , Quyết định số 808/QĐ-UBND-HC ngày 03/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke - 1.001029

Xem chi tiết

2

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke - 1.000831

Xem chi tiết

3

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị) - 2.000440

Xem chi tiết

4

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị) (đạt 05 năm liên tục) - 1.000933

Xem chi tiết

5

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện - 1.003645

Xem chi tiết

6

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện - 1.003635

Xem chi tiết

II

LĨNH VỰC THƯ VIỆN

 

1

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng - 1.008.898

Xem chi tiết

2

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng - 1.008.899

Xem chi tiết

3

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng - 1.008.900

Xem chi tiết

III

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

 

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình - 1.003243

Xem chi tiết

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình - 1.003226

Xem chi tiết

3

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình - 1.003185

Xem chi tiết

4

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - 1.003140

Xem chi tiết

5

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - 1.003103

Xem chi tiết

6

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - 1.001874

Xem chi tiết

 

Quyết định số 808/QĐ-UBND-HC ngày 03/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

 

IV

VĂN HÓA CƠ SỞ

 

1

 Thủ tục xét, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tải về

2

Thủ tục xé, công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Tải về

V

HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

 

1

Thủ tục công nhận Quy ước khóm, ấp

Tải về

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

(Theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

I.

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm - 1.000954

Xem chi tiết

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa - 1.001120

Xem chi tiết

3

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện - 1.003622

Xem chi tiết

II

LĨNH VỰC THƯ VIỆN

 

1

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng - 1.008.901

Xem chi tiết

2

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng - 1.008.902

Xem chi tiết

3

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng - 1.008.903

Xem chi tiết

III

LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

 

1

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở - 2.000794

Xem chi tiết

         

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu