VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 699/UBND-HC 01/07/2021 V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Trần Văn Nhi
2 692/UBND-HC 01/07/2021 V/v hướng dẫn triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19
3 261/QĐ-UBND.HC 01/07/2021 V/v hỗ trợ tiền để xây dựng nhà ở cho Người có công cách mạng từ nguồn kinh phí Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em” Huyện năm 2021
4 260/QĐ-UBND.HC 01/07/2021 V/v hỗ trợ tiền để xây dựng nhà ở cho Người có công cách mạng từ nguồn kinh phí Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em” Huyện năm 2021
5 2032/VP-HC 01/07/2021 V/v kiểm tra giải quyết dứt điểm nội dung phản ánh liên quan đến nhà máy của ông Khương, ngụ ấp Chiến Thắng.
6 40/TTr-UBND 01/07/2021 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng
7 153/QĐ-UBND.ĐTXD 01/07/2021 V/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình trường MN Thị trấn Sa Rài, hạng mục: Xây dựng mới 03 phòng học tập, 08 phòng chức năng, trang thiết bị và hạng mục phụ.
8 138/UBND-VX 01/07/2021 V/v phối hợp và huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
9 2035/VP-HC 01/07/2021 V/v tham mưu báo cáo hiện trạng, đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại
10 2034/VP-HC 01/07/2021 V/v tham mưu thực hiện quy trình chuyển công tác viên chức đến tỉnh Long An
11 136/UBND-VX 01/07/2021 V/v triển khai thực hiện việc đánh giá mức độ nguy cơ và cập nhật Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19
12 137/UBND-VX 01/07/2021 V/v tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới
13 691/UBND-HC 01/07/2021 V/v xin ý kiến nhận xét, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021
14 2033/VP-HC 01/07/2021 V/v ủy quyền dự bàn giao cọc, ranh GPMB dự án đường ĐT 845 đoạn Trường Xuân-Tân Phước
15 259/QĐ-UBND.HC 01/07/2021 Về việc công nhận trƣờng Mầm non, Mẫu giáo đạt trƣờng học an toàn, phòng, chống tai nạn thƣơng tích năm học 2020-2021
16 290/QĐ-UBND.TCCB 01/07/2021 Về việc giao phụ trách điều hành Phòng Nội vụ
17 289/QĐ-UBND.TCCB 01/07/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Hà Thị Oanh, công chức Văn phòng HĐND và UBND Huyện
18 288/QĐ-UBND.TCCB 01/07/2021 Về việc tăng phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Trần Văn Thiện, công chức Văn phòng HĐND và UBND Huyện
19 279/VP-ĐTXD 01/07/2021 đề xuất báo cáo rà soát, tổng kết, đánh giá thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn
20 278/VP-ĐTXD 01/07/2021 đề xuất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2021