Cơ quan chuyên môn

Nội dung:

VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

Điện thoại: 02773 830 014, Fax: 02773 830 016

Dương Thanh Tao

Chánh Văn  phòng

Điện thoại: 02773 830 217

Hồ Ngọc Tho

Phó Chánh Văn  phòng

Điện thoại: 02773 830 352

Nguyễn Trường Duy

Phó Chánh Văn  phòng

Điện thoại: 02773 830 956

Phan Công Hổ

Phó Chánh Văn  phòng

Điện thoại:  02773 831 261

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Điện thoại: 02773 830 051

Đinh Văn Tấn

Trưởng phòng

Điện thoại: 02773 830 992

Trần Thúy Hằng

Phó trưởng phòng

 

Võ Thị Hồng Yến

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Điện thoại: 02773 830 253 - 02773 830 342

Đinh Văn Dũng

Trưởng phòng

 

Hồ Chí Trường

Phó trưởng phòng

 

Đoàn Quốc Tuấn

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN  –  MÔI TRƯỜNG

Điện thoại: 02773 830 086

 

Nguyễn Thanh Phong

Trưởng phòng

 

Dương Hùng Cường

Phó trưởng phòng

 

Nguyễn Tấn Hồng

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Điện thoại: 02773 830 046, Fax: 02773 831 744

Nguyễn Văn Tài

Trưởng phòng

Điện thoại: 02773 830 744

Trần Khiêm Sang

Phó trưởng phòng

Điện thoại: 02773 830 046

Lê Hồng Thái

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện thoại: 02773 830 282

Nguyễn Tấn Công

Trưởng phòng

Điện thoại : 02773 830 945

Đặng Thành Nam

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Điện thoại: 02773 830 060

Võ Văn Hển

Trưởng phòng

Điện thoại: 02773 830 060

Lê Văn Tần

Phó trưởng phòng

 

Trang Văn Cửa

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG Y TẾ

Điện thoại, Fax: 02773 831869

Thái Minh Tuấn

Trưởng phòng

 

PHÒNG TƯ PHÁP

Điện thoại: 02773 830 553

Bùi Ngọc Thái

Trưởng phòng

 

Đặng Ngọc Nam

Phó trưởng phòng

 

 

THANH TRA

Điện thoại: 02773 830 054

Trần Văn Tính Lớn

Chánh thanh tra

 

Hồ Chí Cao

Phó chánh thanh tra

 

Huỳnh Thanh Vũ

Phó chánh thanh tra

 

 PHÒNG NỘI VỤ
Điện thoại: 02773 831 870

Đoàn Việt Tân

Trưởng phòng

 

Nguyễn Văn Thành

Phó trưởng phòng

02773 830 374

Đoàn Văn Thuận

Phó trưởng phòng

 

Trần Văn Tiến

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Điện thoại: 02773 830 025

Lê Đức Xuân

Trưởng phòng

 

Dương Hoàng Long

Phó trưởng phòng

 

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu