Giới thiệu UBND Huyện

 
 

 

Đồng chí Mai Văn Siêng

Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng

 

pct-Luan.jpg

 

Đồng chí Phan Công Luận

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng

Phụ trách lĩnh vực Văn hóa-Xã hội

https://tanhong.dongthap.gov.vn/documents/473048/0/PCT-Nha.png/5086084c-6648-7e64-9142-6925552c0bbc?t=1584069564147

 

Đồng chí Huỳnh Văn Nhã

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng

Phụ trách lĩnh vực Kinh tế

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong

Chánh văn phòng HĐND&UBND Huyện

 (SĐT: 0673.830217)

 

https://tanhong.dongthap.gov.vn/documents/473048/0/PCVP-Duy.png/049a7500-cb7a-e893-61be-137a80d42ed6?t=1584069638564

 

Đồng chí Nguyễn Trường Duy

Phó Chánh Văn phòng

HĐND và UBND Huyện

(SĐT: 0673.830596)

https://tanhong.dongthap.gov.vn/documents/473048/0/PCVP-Ho.png/591401d2-c4b0-39c3-ebf8-e90f0d6526df?t=1584069651773

 

Đồng chí Phan Công Hổ

Phó Chánh Văn phòng

HĐND và UBND Huyện

(SĐT: 0673.831261)

 

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

VĂN PHÒNG HĐND và UBND HUYỆN

Điện thoại: 02773 830 014, Fax: 02773 830 016

Nguyễn Thanh Phong

Chánh Văn  phòng

Điện thoại: 02773 830 217

Nguyễn Trường Duy

Phó Chánh Văn  phòng

Điện thoại: 02773 830 956

Phan Công Hổ

Phó Chánh Văn  phòng

Điện thoại:  02773 831 261

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Điện thoại: 02773 830 051

Lê Văn Luận

Trưởng phòng

Điện thoại: 02773 830 992

Trần Thúy Hằng

Phó trưởng phòng

 

Hồ Chí Trường

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Điện thoại: 02773 830 253 - 02773 830 342

Đinh Văn Dũng

Trưởng phòng

 

Trần Khiêm Sang

Phó trưởng phòng

 

Nguyễn Văn Công

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN  –  MÔI TRƯỜNG

Điện thoại: 02773 830 086

Dương Hùng Cường

Phó trưởng phòng

 

Nguyễn Tấn Hồng

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện thoại: 02773 830 046, Fax: 02773 831 744

Lê Hồng Thái

Trưởng phòng

Điện thoại: 02773 830 744

Võ Văn Bạc

Phó trưởng phòng

Điện thoại: 02773 830 046

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện thoại: 02773 830 282

Nguyễn Tấn Công

Trưởng phòng

Điện thoại : 02773 830 945

Đặng Thành Nam

Phó trưởng phòng

 

Phạm Văn Sô

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Điện thoại: 02773 830 060

Võ Văn Hển

Trưởng phòng

Điện thoại: 02773 830 060

Lê Văn Tần

Phó trưởng phòng

 

Trang Văn Cửa

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG Y TẾ

Điện thoại, Fax: 02773 831869

Nguyễn Thanh Phong

Phụ trách Phòng

 

PHÒNG TƯ PHÁP

Điện thoại: 02773 830 553

Huỳnh Thanh Vũ

Trưởng phòng

 

Đặng Ngọc Nam

Phó trưởng phòng

 

THANH TRA

Điện thoại: 02773 830 054

Trịnh Văn Tuấn

Chánh thanh tra

 

Hồ Chí Cao

Phó chánh thanh tra

 

PHÒNG NỘI VỤ
Điện thoại: 02773 831 870

Nguyễn Văn Thành

Phó trưởng phòng

02773 830 374

Đoàn Văn Thuận

Phó trưởng phòng

 

Trần Văn Tiến

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Điện thoại: 02773 830 025

Lương Thị Anh Đào

Trưởng phòng

 

Dương Hoàng Long

Phó trưởng phòng

 
         

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu