Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Kiểm tra công tác CCHC quý I năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Kiểm tra công tác CCHC quý I năm 2022

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Tân Hồng vừa tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Đoàn Kiểm tra tập trung những nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch CCHC năm 2022 của Huyện; Tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND Huyện về công tác CCHC; giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo quy định pháp luật; Công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng và quản lý biên chế; bố trí, sắp xếp công chức theo vị trí việc làm. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; Việc ban hành và triển khai Kế hoạch CCHC và công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC tại cơ quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Qua đó, Đoàn Kiểm tra kiến nghị các cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện rà soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo cán bộ, công chức cập nhật luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, bảo đảm đúng quy trình, đúng thời gian quy định; ứng dụng tốt phần mềm quản lý văn bản trong xử lý văn bản; thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong giải quyết TTHC, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cải thiện chỉ số cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh