Xuất bản thông tin

null Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra công tác CCHC tại các huyện, thành phố năm 2022.

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra công tác CCHC tại các huyện, thành phố năm 2022.

Ngày 16/8/2022, ông Phan Văn Hợp - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến để thông qua kết quả kiểm tra CCHC năm 2022 của 3 huyện: Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông và thành phố Hồng Ngự.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn Huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham dự.

Tại hội nghị, các đaị biểu được thông tin về kết quả kiểm tra, qua đó cho thấy, các đơn vị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về CCHC. Các thủ tục hành chính được niêm yết bảo đảm đúng quy định, đầy đủ, rõ ràng, dễ tra cứu, cập nhật kịp thời các quyết định công bố thủ tục hành chính. Các loại sổ đăng ký hộ tịch như: kết hôn, khai sinh, khai tử ghi chép sạch, đẹp, đúng theo quy định. Ngoài ra, các đơn vị vẫn còn hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử; các đơn vị chưa cập nhật tin, bài viết về CCHC thường xuyên trên Trang Thông tin điện tử cấp huyện và Trang Thông tin điện tử CCHC tỉnh. Đoàn kiểm tra đề nghị các UBND huyện, thành phố được kiểm tra chỉ đạo các phòng chuyên môn, xã, phường khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã nêu ra; tập trung khắc phục và thực hiện tốt các nội dung về giải quyết thủ tục hành chính  đúng quy định; đưa đầy đủ các lĩnh vực được quy định thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vào Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Các địa phương thực hiện rà soát thủ tục hành chính để có đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Phòng Nội vụ theo dõi, rà soát, tham mưu UBND huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Ông Phan Văn Hợp - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá các địa phương triển khai, thực hiện khá đầy đủ, toàn diện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác CCHC, quan tâm chỉ đạo khắc phục các hạn chế của năm 2021. Đề nghị các địa phương sớm khắc phục các hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra; quan tâm công tác tuyên truyền nhiệm vụ CCHC, công tác chuyển đổi số, kiện toàn đội ngũ công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng