Xuất bản thông tin

null Triển khai kế hoạch cải thiện chỉ số hài lòng và chỉ số cải cách hành năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Triển khai kế hoạch cải thiện chỉ số hài lòng và chỉ số cải cách hành năm 2021

Sáng ngày 23/4/2021, UBND huyện Tân Hồng triển khai kế hoạch Cải thiện chỉ số hài lòng và chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng chủ trì Hội nghị.

Theo đó, huyện Tân Hồng tập trung tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Trong đó, có 98% trở lên số hồ sơ TTHC trong năm thuộc cấp huyện và cấp xã được giải quyết và trả kết quả đúng, trước hẹn; khi có phát sinh lỗi gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân thì đơn vị để xảy ra lỗi phải kịp thời thực hiện ngay việc gửi thư xin lỗi, đảm bảo thư xin lỗi phải được gửi đến tổ chức, cá nhân có liên quan; từ 60% số TTHC được công khai trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; từ 50% trở lên hồ sơ TTHC phát sinh nộp trực tuyến mức độ 3 phải xử lý trực tuyến mức độ 3 và từ 15% trở lên hồ sơ TTHC phát sinh nộp trực tuyến mức độ 4 phải xử lý trực tuyến mức độ 4.

Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, hiệu quả thực hiện CCHC ở các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn; đồng thời phê phán những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC của cơ quan, đơn vị; những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức trong  giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Riêng những hạn chế trong công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các xã, thị trấn trong quý I năm 2021 mà Huyện đã kiểm tra có kết luận: các xã, thị trấn cần rút kinh nghiệm, quan tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đúng thành phần, trình tự theo quy định; thống kê chính xác số TTHC thuộc thẩm quyền, số TTHC công khai trực tuyến mức độ 4, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính sông ích..., nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và điều hành thực hiện nhiệm vụ tại địa phương./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh