Xuất bản thông tin

null Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022

            Thực hiện theo Kế hoạch số 775/KH-HĐPHLNTGPL ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý tỉnh Đồng Tháp (Hội đồng) về việc kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022. Sáng ngày 04/10/2022, Đoàn kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng gồm Ông Phạm Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng - Trưởng đoàn; Ông Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc Công an Tỉnh, Thành viên Hội đồng - Thành viên; Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Thành viên Hội đồng - Thành viên; Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Tỉnh, Thành viên Hội đồng - Thành viên và các thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng đến kiểm tra tại hội trường Công an huyện Tân Hồng.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra gồm: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an Huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Toàn án nhân dân huyện và Phòng Tư pháp cùng tham dự.

(Quan cảnh buổi kiểm tra)

Ông Phạm Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn kiểm tra thông qua nội dung kiểm tra gồm:  Kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, đặc biệt trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Đánh giá việc tham gia tố tụng, số lượng, chất lượng vụ việc tham gia tố tụng của người thực hiện Trợ giúp pháp lý là Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng; Kết quả phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý thông qua các vụ việc liên quan đến người được TGPL; nêu ra những thuận lợi, khó khăn đồng thời đề xuất, kiến nghị của các đơn vị được kiểm tra trong quá trình phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý theo Thông tư liên tịch số 10.

Đại diện đơn vị được kiểm tra thông qua báo cáo kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/8/2022, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện trong thời gian qua.

Qua một buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả đạt được của đơn vị và giải đáp những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn cụ thể cho đơn vị được kiểm tra thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

Đặng Thị Trang