Xuất bản thông tin

null Thông báo cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngưng việc đối với người lao động theo Quyết định 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngưng việc đối với người lao động theo Quyết định 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 241/NHCSXH-KHNV của Ngân hàng CSXH huyện Tân Hồng về việc Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngưng việc đối với người lao động theo Quyết định 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

 

Tải Công văn tại đây