Xuất bản thông tin

null Quyết định thiết lập cách ly y tế tạm thời đối với toàn bộ khu vực Khóm 1, thị trấn Sa Rài

Chi tiết bài viết Thông báo

Quyết định thiết lập cách ly y tế tạm thời đối với toàn bộ khu vực Khóm 1, thị trấn Sa Rài