Xuất bản thông tin

null Về việc thiết lập cách ly y tế tạm thời đối với một phần của ấp Thống Nhất 1 và ấp Thống Nhất 2, xã Tân Công Chí

Chi tiết bài viết Thông báo

Về việc thiết lập cách ly y tế tạm thời đối với một phần của ấp Thống Nhất 1 và ấp Thống Nhất 2, xã Tân Công Chí