Xuất bản thông tin

null Triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp và các Văn bản có liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch

Trang chủ Tuyên truyền

Triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp và các Văn bản có liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch

Ngày 17/7/2020, lúc 13 giờ 30 phút, tại Phòng họp Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng, Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Thông Tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hộ tịch và các văn  bản liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch.

Đến dự hội nghị có Bà Đặng Ngọc Nam – Phó Trưởng phòng Tư pháp, ông Huỳnh Văn Hận - Chuyên viên Phòng Tư pháp (phụ trách hộ tịch). Cùng tham dự hội nghị có khoảng 30 đồng chí là: Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tư pháp - Pháp chế; Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.  

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Nam - Phó Trưởng Phòng Tư pháp triển khai Thông Tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hộ tịch và các văn  bản liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch.

Qua triển khai Thông tư 04/2020/TT-BTP và các văn bản liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch, đa số các đồng chí Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tư pháp - Pháp chế; Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã tiếp thu và sẽ áp dụng thực hiện ngay những nội dung được quy định trong Thông tư 04/2020/TT-BTP, đặc biệt là những nội dung bổ sung, những điểm mới so với Thông tư 15/2015/TT-BTP trước đây. Ngoài ra, một số đồng chí nêu những khó khăn về hiệu lực thi hành của Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/7/2020, trong khi đó mẫu biểu của bản sao giấy khai sinh chưa cung cấp kịp thời để đi vào thực hiện. Qua ý kiến của các đồng chí công chức dự hội nghị, Lãnh đạo Phòng tư pháp tiếp thu và sẽ sớm liên hệ với Nhà xuất bản Tư pháp đặt mua biểu mẫu bản sao giấy khai sinh để cung cấp kịp thời cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện đúng theo quy định.

Kết thúc buổi triển khai, đồng chí Đặng Ngọc Nam, Phó Trưởng phòng Tư pháp đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị theo chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện lĩnh vực Hộ tịch đúng theo quy định pháp luật.  Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phối hợp, trao đổi về nghiệp vụ chuyên môn với công chức của Phòng Tư pháp hoặc trao đổi trực tiếp với Lãnh đạo phòng Tư pháp để được hướng dẫn./.

Phòng Tư pháp